fbpx

Unit 4: The first year undergraduates – IELTS Listening

Unit 4: The first year undergraduates - IELTS Listening
Bình chọn post

Là sinh viên mới bước chân vào trường, chắc hẳn ai cũng sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ. Và chắc các sĩ tử luyện thi IELTS Listening sẽ chẳng lạ lùng gì khi xuất hiện trong Listening Part 2 là một cuộc hội thoại giữa một tân sinh viên (First-year student) với một người nào đó để tìm hiểu kĩ hơn về cuộc sống/ việc học tập.

Ngày hôm nay chúng mình cũng tìm hiểu những từ vựng IELTS Listening cần thiết trong chủ đề này nhé.

Có những bạn lần đầu tiên xa nhà, chắc chắn sẽ cảm thấy rất bỡ ngỡ và nhớ nhà (homesick), vậy biết phải làm gì bây giờ?

Những vấn đề mà tân sinh viên gặp phải:

– Course /kɔːs/: Khóa học, gồm schedule /ˈʃɛdjuːl/ – lịch học, books – sách, materials /məˈtɪərɪəl/ – tài liệu, lecturers /ˈlɛktʃ(ə)rə/ – giảng viên….

– Accommodation /əkɒməˈdeɪʃ(ə)n/: chỗ ở

– Transportation /transpɔːˈteɪʃ(ə)n/: đi lại

– Financial aid /fʌɪˈnanʃ(ə)l eɪd /: trợ giúp về tài chính

Gặp ai để tìm sự trợ giúp

Tùy vào vấn đề mà bạn gặp phải, bản có thể tìm gặp một trong những người sau:

 – Instructor /ɪnˈstrʌktə/:người hướng dẫn

– Counsellor /ˈkaʊns(ə)lə/ –  supervisor /ˈsuːpəvʌɪzə/: cố vấn/ giám sát

– Department head /dɪˈpɑːtm(ə)nt hɛd/: Trưởng khoa

– Academic advisor /akəˈdɛmɪk ədˈvʌɪzə / : cố vấn học tập (Có thể dùng cách viết Adviser nữa các bạn nhé! )

– Resident advisor /ˈrɛzɪd(ə)nt ədˈvʌɪzə /: cố vấn về nhà ở

– Coach /kəʊtʃ/ : huấn luyện viên

– Team/group leader: trưởng nhóm

– Sponsor /ˈspɒnsə/: Nhà tài trợ

– Tutor /ˈtjuːtə/: Gia sư

Đi đâu để tìm sự trợ giúp?

– Registrar’s Office /ˈrɛdʒɪstrɑː/: Nơi lưu trữ thông tin về sinh viên, điểm số…

– Career /kəˈrɪə/: Center Các vấn đề liên quan đến việc làm, kĩ năng, CV xin việc…

– Guidance /ˈɡʌɪd(ə)ns/ Office: Chọn khóa học, tư vấn lịch học (schedule)

– Lab/ Laboratory /ləˈbɒrəˌt(ə)ri/: Phòng thì nghiệm

– Library: thư viện, lưu trữ mọi ấn phẩm (publication /ˌpʌblɪˈkeɪʃ(ə)n/) cần thiết

– Financial Aid Office: Các vấn đề liên quan đến học phí (fee), học bổng (scholarships /ˈskɒləʃɪp/), các khoản tài trợ (grants /ɡrɑːnt/), các khoản vay phục vụ mục đích học tập (loans /ləʊn/)…

Chú ý: Tùy từng trường, các phòng này có thể có tên thay đổi một chút.

Rõ ràng là tân sinh viên nước ngoài có nhiều sự trợ giúp hơn với tân sinh viên Việt Nam các bạn nhỉ. Thôi giờ các bạn review lại các thông tin cần thiết và làm các bài tập ôn luyện kèm theo nhé.