fbpx

Từ vựng tiếng Anh về côn trùng cực hay

tiếng anh về côn trùng
5/5 - (2 bình chọn)

Khi học tiếng Anh hoặc học Ielts thì có thể bạn sẽ bắt gặp các chủ đề về côn trùng. Tuy là chủ đề không quá phức tạp tuy nhiên sẽ khó nhớ tên các loại côn trùng bằng tiếng Anh nếu không học qua hoặc chưa từng biết qua. Thỉnh thoảng thì chủ đề về côn trùng vẫn có thể xuất hiện trong các đề thi Ielts nên các bạn cũng cần lưu ý nhé

Hôm nay RES sẽ chia sẻ cho các bạn một số từ vựng tiếng Anh về các loại côn trùng thông dụng nhất hiện nay nhé.

Top 40 từ vựng tiếng Anh về côn trùng

 1. ant /ænt/: con kiến
 2. bed bug /bed bʌɡ/: con rệp
 3. bee /biː/: con ong
 4. beetle /ˈbiːtl/: con bọ cánh cứng
 5. butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: con bướm
 6. centipede /ˈsentɪpiːd/: con rết
 7. cicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầu
 8. cockroach /ˈkɑːkroʊtʃ/: con gián
 9. louse /laʊs/: con chí
 10. cricket /ˈkrɪkɪt/: con dế
 11. dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: con chuồn chuồn
 12. earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: con giun đất
 13. firefly /ˈfaɪərflaɪ/: con đom đóm
 14. flea /fliː/: con bọ chét
 15. fly /flaɪ/: con ruồi
 16. grasshopper /ˈɡræshɑːpər/: con cào cào
 17. ladybug /ˈleɪdibʌɡ/: con bọ cánh cam
 18. locust /ˈloʊkəst/: con châu chấu
 19. millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếu
 20. moth /mɔːθ/: bướm đêm
 21. mosquito /məˈskiːtoʊ/: con muỗi
 22. praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 23. pupa /ˈpjuːpə/: con nhộng
 24. rice weevil /raɪs ˈwiːvl/: con mọt gạo
 25. scorpion /ˈskɔːrpiən/: con bò cạp
 26. silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: con tằm
 27. snail /sneɪl/: ốc sên
 28. spider /ˈspaɪdər/: con nhện
 29. stick bug /stɪk bʌɡ/: con bọ que
 30. termite /ˈtɜːrmaɪt/: con mối
 31. wasp /wɑːsp/: con ong bắp cày
 32. bumblebee /’bʌmbl,bi:/: con ong nghệ
 33. worm /’wɜrm/: con sâu
 34. looper /’lu:pə/: con sâu đo
 35. earwig /’iəwig/: con sâu tai
 36. leaf-miner /,li:f’mainə/: con sâu ăn lá
 37. horse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòng
 38. mayfly /’meiflai/: con phù du
 39. midge /midʒ/: con muỗi vằn
 40. cocoon /kəˈkuːn/: kén

Một số cụm từ về côn trùng bằng tiếng Anh hay gặp

 • Dịch vụ diệt côn trùng: Pest control service
 • Công ty diệt côn trùng: Pest control company
 • Dịch vụ diệt mối: Termit control service
 • Dịch vụ diệt muỗi: Mosquito control service
 • Công ty diệt mối và côn trùng: Termit and pest control company
 • Dịch vụ diệt mối cho các công trình xây dựng: Pre-Construction Termit control service

Hi vọng một số từ vựng trên sẽ giúp các bạn biết hơn về các loài côn trùng mà mình hay gặp hằng ngày. Còn rất nhiều chủ đề hay và bổ ích tại chuyên mục tiếng Anh của RES để các bạn có thể trau đồi thêm kiến thức cho mình nhé.