fbpx

Luyện thi IELTS writing cho người mới – writing task 1 material

Bình chọn post

Bắt đầu chuỗi bài học luyện thi IELTS writing dành cho các bạn mới bắt đầu tự học. Và luyện tập hiệu quả sau các bài học lý thuyết đã chia sẻ trước đây. Các bạn cùng bắt đầu bài học hôm nay với những chất liệu ăn điểm bài thi task 1 nhé!

Thông tin tổng quan chung

Trong bài thi Task 1, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện viết miêu tả về một bản đồ, biểu đồ, quy trình…khác nhau. Một số điều lưu ý là:

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart below shows the numbers of male and research students studying six science-related subjects at a UK university in 2009.

Summarise the information by selecting and reporting main features, and make comparision where relevant.

Write at least 150 words.

Chú ý thông tin: Bạn không cần nêu tất cả thông tin của bảng, biểu, bản đồ mà quan trọng là nêu được điểm ấn tượng, ý chính nhất.

Các dạng bảng biểu trong Task 1 có bản đồ đường – Linegraph, Bảng – Table, Biểu đồ cột – Bar chart, Biểu đồ trong -Pie Chart, Quy trình – process, Bản đồ – Map, Bản đồ hỗn hợp – Mixed Graph.

Và trong khóa hoc Writing for Beginner để luyện thi IELTS, chúng ta sẽ học toàn bộ các bài học liên quan đến các dạng bản đồ, biểu đồ này.

Cấu trúc sử dụng

Thông qua việc phân tích các cấu trúc dưới đây sẽ giúp bạn biết thêm các cấu trúc hay hơn.

a. The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008.

Sample:

The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008.

Both immigration and emigration rates rose over the period shown, but the figures for immigration were significantly higher. Net migration peaked in 2004 and 2007.

In 1999, over 450,000 people came to live in the UK, while the number of people who emigrated stood at just under 300,000. The figure for net migration was around 160,000, and it remained at a similar level until 2003. From 1999 to 2004, the immigration rate rose by nearly 150,000 people, but there was a much smaller rise in emigration. Net migration peaked at almost 250,000 people in 2004.

After 2004, the rate of immigration remained high, but the number of people emigrating fluctuated. Emigration fell suddenly in 2007, before peaking at about 420,000 people in 2008. As a result, the net migration figure rose to around 240,000 in 2007, but fell back to around 160,000 in 2008.

Tổng kết: 

Grammar

1.1. 
Consumption of fresh fruit and vegetables __________ (rise) steadily from 1970 to 1990, and then levelled off. There __________ (be) a dip in the early and mid 1990s, and then a further rise until it __________ (reach) a peak of 500g per person in 2005. Since then consumption __________ (fluctuate). Over the next twenty years, consumption __________ (expect) to fall steadily. Between 2030 and 2040, it __________ (project) to decline, but more gradually.

1.2

Using which tense to describe a trend or event that happened between two fixed time in the past?

Using which tense to describe a trend or event that started at a fixed time in the past and has continued until the present?

Using which structures to describe future trends?

Using which tense to describe cyclical trends?

Chúng ta rút ra các Vocabulary mà bạn cùng xem video để rút ra:

IllustrationInfinitivePast simple Noun 

/raɪz/

incr_as_

gr_w
___________

___________

___________
___________

___________

___________

/fɔːl/

decrease

dr_p
___________

___________

___________
___________

___________

___________

remain unch_ng_d / ___________ / ___________

level ______ / _______ = reach a _______ /plæˈtəʊ/

Reach a p_ ak = __________ at

Hit a __________ 

Describing changes


s-g-l-i-h-t         __________ 
m_n_mal       __________ 

/ˈɡrædʒuəl/    __________ 
/ˈstedi/           __________ 

dr_m_tic        __________ 
sh_rp             __________ 
n_t_eable      __________ 


Preposition

There is an increase ______ 10 people

The number of students increased ______ 10,000 after 2 years.

The number of students increased ______ 2,000 after 1 years.

It rose ______ 15 ______ 25

Structure

The number of people watching films on TV dropped significantly to 20% in 2015.

There was a significant drop in the number of people watching films on TV in 2015.

The number of people watching films on TV saw a significant drop in 2015.

A sharp rise was seen in the number of people watching on TV in 2015.

The year 2015 saw a sharp rise in the number of people watching films on TV in 2015.

Tiếp tục với những cấu trúc câu so sánh ở video này:

Making Comparison

1.1

“Số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2010 là 10,000; Số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2012 là 12,000 ”

1.2

“Số lượng táo gấp đôi số lượng nho”

1.3

“Số lượng táo là 40, trong khi đó, số lượng nho là 20”

WRITING STRATEGIES

Step 1:

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.✓Đối tượng:Single man or America, Vietnam, China✓Oy:✓Ox:


Step 2:

The graph shows the percentage of single men in America, Vietnam, China from 2000 to 2020.

→ The given line graph __________ /kəmˈperz/ the three ____________ in terms of the pr_p_rtion of single men over a ____________ period, __________ (start) from 2000.


Step 3:

Ielts writing for beiginner material
Ielts writing for beiginner material

In __________, people of those countries spent more on food and tobaccos than they did for the __________ categories

On the other __________, the leisure/education category had the lowest percentages in the table.

1. A. general B. detail C. conclusion

2. A. ongoing B. remaining C. upcoming

3. A. matter B. issue C. hand

Xem thêm bài học:

4 điểm chú ý để luyện Viết IELTS hiệu quả

Những điều cần chú ý kỹ khi ôn luyện để đạt Writing 7.0+

Khóa học IELTS

HỆ THỐNG ANH NGỮ RES – ĐÀO TẠO IELTS SỐ 1 VIỆT NAM

  • Với 15 năm thành lập trên 40 cơ sở toàn quốc
  • Chuyên đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng và luyện thi IELTS số 1 Việt Nam
  • Là Đối tác Xuất sắc nhất của Hội Đồng Úc (IDP) từ năm 2012 đến nay
  • Là trường Anh ngữ có số lượng Giáo viên chấm thi IELTS giảng dạy nhiều nhất Việt Nam
  • Hơn 55.000 Học viên theo học
  • Hơn 95% học viên đạt IELTS điểm mục tiêu và vượt qua điểm cam kết
  • Hàng nghìn học viên đạt 6.0 – 8.5 IELTS
  • Là Nhà bảo trợ chuyên môn và đồng sản xuất chương trình tiếng Anh của VTV7 (kênh truyền hình Giáo Dục VN)

=====

🌟 Hotline: 1900232325 – 0979043610
🌟 Website: www.res.edu.vn