fbpx

Phân biệt giữa like và as một cách đầy đủ

Bình chọn post

Like và As thường khó phân biệt bởi cả hai từ này đều sử dụng để so sánh các hành động hoặc một tình huống bất kì. Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa cách sử dụng của Like và As? Hãy cùng RES ôn luyện thi IELTS cấu trúc này nhé!

Cách dùng Like

Luyện thi ielts: Cấu trúc like và as
Cấu trúc like và as

Like với vai trò liên từ

Like = similar to / the same as: mang hàm nghĩa là “giống như” (thường diễn đạt ngoại hình hay thói quen), và thường sẽ đi với những động từ như: look, sound, feel, taste, seem …(động từ chỉ cảm giác).

Với cách dùng này của like, ta có thể thêm những từ diễn tả mức độ như: a bit, just, very, so… vào trước like.

Like được sử dụng như một giới từ cho nên có các tính chất tương tự giới từ như theo sau bởi danh động từ, cụm danh từ

Ví dụ:

 • She looks like having a sleepless night.
 • That smells very like burning.

Like với vai trò giới từ

Like sẽ được sử dụng như một liên từ để thay thế cho as trong trường hợp, văn phong thân mật, hay văn nói. 

Ví dụ:

 • Like you know, they have had some troubles.
 • = As you know, they have had some troubles.

Like dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Like còn có thể dùng trong câu để liệt kê hoặc nêu ví dụ, đề xuất trong một vài trường hợp đặc biệt là văn nói.

Ví dụ: You could try a team sport like football, basketball or hockey.

Cách dùng As

As dùng trong so sánh – liên từ

as + adjective + as VÀ as much as
Cách sử dụng as

Dùng để so sánh 1 đồ vật, người, sự việc có hay không có đủ 1 tính chất gì đó như một đồ vật, người, sự việc khác.

Ví dụ minh hoạ

 • She loves curry as much as I do.
 • He’s not as tall as his brother.
 • It’s not as expensive as the other hotel

Sử dụng “as” tương tự như trong “the same as”

As if/as though + clause

As if/as though dung trong trường hợp so sánh tình huống thực với tình huống trong tưởng tượng và thường được theo sau bởi 1 mệnh đề.

Ví dụ:

 • I felt as if I was floating above the ground.
 • You talk as though we’re never going to see each other again.

Such as dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ: You should take something soft, such as a towel, to lie on

As như liên từ kết nối 2 mệnh đề

As = because

Có nghĩa là “bởi vì”, dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường được dùng để đứng ở đầu câu, trong các tình huống văn phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”

As = Since diễn tả các lý do, nguyên nhân đã biết, không phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh.

 • Mệnh đề As, Since không đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.
 • Because dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông báo, nhấn mạnh.
 • Mệnh đề Because có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu trúc trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:

 • She called as I was getting out of the bath.
 • As they were arriving, we were leaving.

As =When

Có nghĩa là “khi”, miêu tả 1 hành động đang được diễn ra, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp diễn

Ví dụ: She came as we were preparing for our dinner.

As = ‘in the way that’

 • As you know, classes restart on 15 January.
 • As I said, I think this project will be a challenge.

5. As + noun = thể hiện chức năng, vai trò

Áp dụng khi luyện thi IELTS

As trong IELTS Speaking

Bạn có thể áp dụng các cách diễn đạt sau đây:

 • “As I mentioned before/earlier,…”
 • “As far as I know, this…”
 • “In many/various ways, such as,…”
 • “It can be…like (listing some examples)…”

As trong IELTS Writing

Bạn có thể áp dụng các cách diễn đạt sau đây:

Task 1

 • As regards to (country A),…
 • As opposed to (country A),…
 • As … can be seen in…

Task 2

 • “as soon as (possible)” (expressing solutions)
 • As long as
 • As a result,…
 • As well as…

as trong IELTS Listening and Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được sử dụng rất nhiều trong các bài reading, vì vậy bạn cần chú ý.

Còn trong phần listening, like và as (trong such as) được sử dụng với chức năng liệt kê khá nhiều.

Ngoài ra “as” có ý nghĩa chỉ vai trò 1 người cũng được áp dụng tương đối nhiều, các bạn cần chú ý.

Bài tập tham khảo với like và as

Bài tập 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.
2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.
3. I was so tired. I slept __________ a baby.
4. Study as hard __________ you can and I’m sure you’ll pass your exams.
5. He wants to be a nurse __________ he loves helping people.
6. This song sounds __________ David Bowie.
7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.
8. The music was playing __________ they walked into the church.

Bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.

1. It’s raining again. I hate weather as this.    
2. Andy failed his driving test, as he expected.
3. Do you think Caroline looks as her mother?……………
4. Tim gets on my nerves. I can’t stand people as him…………….
5. Why didn’t you do it as I told you to do it?……………
6. Brian is a student, as most of his friends…………….
7. You never listen. Talking to you is as talking to the wall…………….
8. As I said yesterday, I’m thinking of changing my job…………….
9. Tom’s idea seems a good one. Let’s do as he suggests…………….
10. I’ll phone you tomorrow as usual, OK?……………
11. Suddenly there was a terrible noise. It was as a bomb exploding…………….
12. She’s a very good swimmer. She swims as a fish…………….

Đáp án tham khảo

 • Bài tập 1: 1.As         2. As          3. Like         4. As         5. As         6. Like         7. As         8. As 

Bài tập 2:

3. like her mother
4. people like him
5. OK
6. like most of his friends
7. like talking to the wall
8. OK
9. OK
10. OK
11. like a bomb exploding
12. like a fish

Hi vọng bài viết phân biệt cách dùng Like và As giúp các bạn học tốt hơn trong kì luyện thi ielts nhé!