fbpx

Câu mệnh đề và các lưu ý khi luyện thi Ielts

Bình chọn post

Đây là bài viết về Câu Mệnh Đề (Sentence Clause), một trong những điểm ngữ pháp thường thấy trong luyện thi IELTS. Trong bài học ngữ pháp này, chúng ta sẽ ôn về câu mệnh đề nhé! 

Điều đầu tiên, các bạn cần nắm các phần cấu thành 1 câu hoàn chỉnh gồm có các mệnh đề (Clause).

Ví dụ: ở số điểm Band 4 cho phần ngữ pháp,  mô tả cho phần sử dụng ngữ pháp này là “rare use of subordinate clauses” rất hạn chế trong việc sử dụng mệnh đề phụ.

Vậy bạn phải tận dụng tốt các mệnh đề phụ để có thể đạt điểm cao, sau đây là phần chi tiết về câu mệnh đề.

Mệnh đề trong câu là gì ?

Mệnh đề là một nhóm từ với (S) chủ từ và (V) động từ.

 • Ví dụ : (s) Clause (v) is important in IELTS Grammar. Tương đương với 1 câu với 1 mệnh đề.

Chúng ta có thể có hai mệnh đề trong 1 câu, tức là 2 nhóm S + V  (1 chủ ngữ và một động từ) :

 • Ví dụ: (s) Clause (v) is important in IELTS Grammar and (S) it (V) is quite simple.

= 1 câu với 2 mệnh đề.

Câu 3 mệnh đề thì sao ?

 • Ví dụ: (s) Clause (v) is important in IELTS Grammar and (S) it (V) is quite simple, so everyone can learn it.

= 1 câu với 3 mệnh đề.

Bây giờ chúng ta hãy thêm một mệnh đề nữa.

(s) Clause (v) is important in IELTS Grammar and (S) it (V) is quite simple, so everyone can learn it when they prepare for IELTS.

= 1 câu với 4 mệnh đề.

Bạn dễ dàng nhận ra sự khác biệt của 1 câu và 1 mệnh đề. Một câu là 1 nhóm từ gồm chủ ngữ và động từ tạo nên 1 ý nghĩa hoàn chỉnh. Mệnh đề là phần cấu thành của 1 câu, 1 câu có thể chứa nhiều mệnh đề.

Nếu không có chủ ngữ và động từ thì sao ?

Nếu không có chủ ngữ hoặc động từ trong một phần của câu, chúng ta gọi nó là phrase (Cụm từ).

dụ : (p) In many countries around the worldflooding is becoming more common.

Một cụm từ là một nhóm từ mà không có chủ ngữ và động từ ( một cụm từ, riêng nó không thể là một câu bởi vì mỗi câu có một chủ ngữ và một động từ và phải có 1 ý nghĩa hoàn chỉnh) . Bây giờ bạn đã biết sự khác biệt giữa một câu, một mệnh đề và một cụm từ.

Một số bài tập áp dụng với mệnh đề.

Vui lòng chọn các câu bên dưới là câu 1 hay 2, hay 3 hoặc 4 mệnh đề

 • 1. I’m going out tonight so I must get ready soon.
 • 2. Global warming is a major problem, but it can be solved if we take action now.
 • 3. Obesity is getting worse now in developing countries.
 • 4. I don’t know when I will be able to stop studying because I have many more exams.
 • 5. It’s cold outside so I’m going to stay in.
 • 6. Although cars are essential, they cause a lot of pollution, so governments must take action soon, and individuals also need to play a role.
 • 7. Why were you so late?
 • 8. He said that he will come to see me tomorrow.
 • 9. It is important to be on time, but it is ok to be late when you have an emergency. 
 • 10. I felt unwell when I ate the food, so I’ll probably not eat at the restaurant again, but I think my friend will.

Đối chiếu với câu trả lời.

1. 2

2. 3

3. 1

4. 3

5. 2

6. 4

7. 1

8. 2

9. 3

10. 4

Chúc các bạn ôn luyện thi ielts thành công!