fbpx

Các loại câu đề nghị – công thức và cách sử dụng

Bình chọn post

Trong giao tiếp, có những lúc bạn phải đưa ra câu đề nghị với người khác. Câu đề nghị thể hiện thái độ của bạn dành cho người đối diện.

Vậy làm thế nào để đề nghị một cách lịch thiệp, tránh gây cảm giác khó chịu? Đặc biệt là khi giao tiếp với một người mà ta mới gặp lần đầu, trong một môi trường mới hoặc trong công việc. Hãy khám phá ngay các cách đưa ra lời đề nghị bằng tiếng Anh dưới đây của RES để áp dụng trong những giao tiếp cho phù hợp nhé!

Các loại câu đề nghị thường gặp nhất

1. Câu đề nghị với Let’s

Cấu trúc Let’s (Let us) được dùng khi muốn đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Công thức

Let’s + bare infinitive

Ví dụ minh họa

 • Let’s go to the library. (mình cùng đi thư viện nhé.)
 • Let’s eat outside. We have nothing left in the fridge to cook. (Mình ăn ngoài nhé. Tủ lạnh hết đồ ăn để nấu rồi.)

2. Câu đề nghị với what about/how about

Công thức

What about + Noun/noun phrase/V-ing…?
How about + Noun/noun phrase/V-ing…?

Ví dụ minh họa

 • What about joining the gym? (Mình đi tập gym nhé?)
 • How about buying a new phone? (Mình mua điện thoại mới đi.)
Câu đề nghị trong tiếng Anh
Câu đề nghị trong tiếng Anh

3. Câu đề nghị với Why not…?

Đây cũng là một cách để gợi ý hay đề nghị lịch sự đối với người nghe.

 1. Công thức
Why not + bare infinitive…?
Why don’t we/you + bare infinitive…?

Ví dụ:

 • Why not go to the spa? (Sao chúng ta không đi spa?)
 • Why don’t we watch some movies? (Tại sao chúng ta không đi xem phim nhỉ?)

4. Câu đề nghị với do you mind/would you mind

Sử dụng công thức với Verb-ing

Would you mind + verb-ing…?
Do you mind + verb-ing…?

Ví dụ:

 • Would/Do you mind closing the door after you leave? (Bạn có phiền đóng cửa lại giúp tôi khi ra về không?)
 • Would / Do you mind not talking in class? (Xin đừng nói chuyện trong lớp.)

Dùng cấu trúc dạng “if”

Cấu trúc này dùng để xin phép một cách lịch sự:

Do you mind + if-clause (present tense)…?
Would you mind + if-clause (past tense)…?

Ví dụ:

 • Do you mind if I speak to your mom about your problem? (Bạn có phiền không nếu tôi nói chuyện với mẹ bạn về vấn đề của bạn?)
 • Would you mind if I used this chair? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng cái ghế này?)
Cấu trúc would you mind và do you mind

Lưu ý: 

 • Nếu muốn cho phép đối với những lời đề nghị trên, ta cần dùng câu trả lời: “No”, hoặc “Not at all” (tôi không thấy phiền đâu). Bên cạnh đó, ta thường thêm vào những từ khác để bổ sung ý nghĩa cho câu nói của mình.

Ví dụ:

 • Do you mind if I use your laptop? (Bạn có phiền không nếu tôi dùng laptop của bạn?) No, please do. (Không, bạn cứ dùng đi)
 • Would you mind if I wore your jeans to the party tonight? (Bạn có phiền không nếu tôi mượn quần jeans của bạn để đi tiệc tối nay?) No, please do. (Không, bạn cứ tự nhiên)

Lưu ý: 

 • Mức độ lịch sử của 2 cấu trúc này có phần khác nhau. “Would you mind…” có phần lịch sự hơn cấu trúc “Do you mind…”. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ, nên chúng vẫn thường xuyên được sử dụng thay phiên nhau trong những tình huống trang trọng.
 • Nắm rõ các cấu trúc trên sẽ giúp thí sinh hoàn thành bài nghe tốt hơn khi dễ đoán được hoàn cảnh và mức độ thân thiết của những người trong cuộc hội thoại. Ngoài ra, hiểu cách trả lời các câu đề nghị cũng giúp bạn tránh trường hợp hiểu nhầm ý trả lời của người nói.

Bài tập luyện tập về câu đề nghị

Chọn đáp án đúng!

1. Why don’t we…….out to eat dinner tonight?                        

A. goB. to goC. going

2. I want to buy a dress for a party. What about…….shopping?

A. to go B. going C. go

3. I’ve bought a new pair of sneakers. Let’s………soccer.

A. playing B. to playC. play

4. There is a new movie. …….to see with me?

A. Shall you B. Would you like C.Why don’t you

5. What should we do On Saturday? …….we have a picnic?

A. Shall B. How about C. Let’s

6. Rose………dancing together at the wedding.

A. suggest B. would suggest C. suggests

7. Hello Tom. We’re going to the circus. Why………you come together?

A. do B. don’t C. not

8. Maybe you’ve got a flu. ……….have a check?

A. Why don’t you B. Would you like C. Shall you

9. It’s going to rain. I suggest………a taxi.

A. take B. to take C. taking

10. Good morning, Madam. ……..I help you?

A. Can B. Would you like C. Let’s

Đáp án tham khảo

1. A        2. B         3. C         4. B         5. A
6. C        7. B         8. A         9. C         10. A

Kết luận

Trên đây là một số cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh thông dụng nhất, bạn có thể lựa chọn để sử dụng trong giao tiếp nhé. Có thể nói câu đề nghị là một trong những cấu trúc tiếng Anh thông dụng và rất phổ biến trong văn nói (speaking).

Ở nước ngoài thì khi bắt đầu hỏi hoặc đề nghị bất cứ điều gì thì các cụm từ như would you, do you, let. why…là vô cùng cơ bản và cần thiết.